Yellenge

Welkom bij www.owello.nl
Bij het gebruikmaken van de diensten van OwellO gaat u akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden. Dit document is opgebouwd uit een aantal delen:

 1. Inleiding
 2. Algemene voorwaarden
 3. Betalingen particuliere klanten
 4. Betalingen zakelijke klanten
 5. OwellO privacy policy1. Inleiding

OwellO stelt webtechniek beschikbaar waarmee het mogelijk is om mensen - bij voorkeur mensen (eigenaren) van mobiele telefoons, via het mobiele telefoonnummernummers dan wel via door Owello ontwikkelde App’s - te benaderen en uit te nodigen voor participatie aan activiteiten [1].

Bij het gebruik van OwellO, gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Noot 1]: Activiteiten komen in veel verschillende entiteiten voor. Een activiteit heeft bij Owello dan ook een brede definitie. Enkele concrete en herkenbare voorbeelden van activiteiten:
Particuliere klanten: een verjaardagsfeest, barbecue, vrijgezellenfeest en dergelijke of een naamloze samenkomst van vrienden, familie, collega's, club- of studiegenoten en dergelijke.
Zakelijke klanten: een concurrentie-, imago-, tijdsbestedings-, monitorings- , medewerkertevredenheid-, of haalbaarheidsonderzoek en dergelijke en andere data genererende activiteiten.
     naar boven

2. Algemene voorwaarden

 • Deze Voorwaarden gelden voor alle door OwellO gedane aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen OwellO en een Wederpartij. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-, leverings- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het aangaan van een overeenkomst (online betalingstransactie, ondertekening offerte) verklaart Wederpartij zich uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden.
 • De dienstverlening van OwellO betreft voornamelijk mobiele diensten (SMS-diensten, MMS-diensten, App's-diensten) en indien overeengekomen eventueel ondersteund door een al dan niet grafische presentatie hiervan via een webpagina of website(s). Voor een juiste levering door OwellO aan de Wederpartij staat de Wederpartij er voor in dat hij steeds correcte en volledige NAW- en overige voor de diensten van OwellO benodigde gegevens en informatie zal verstrekken en in het bijzonder correcte mobiele telefoonnummers. De door OwellO aan Wederpartij verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord is strikt persoonlijk en dient geheim gehouden te worden. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord en zal OwellO van ieder verlies, diefstal en/of misbruik onmiddellijk in kennis stellen.
 • OwellO heeft het recht een Wederpartij zonder nadere motivering te weigeren voor dienstverlening of hem de dienstverlening verder te ontzeggen in geval van misbruik of de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens en/of het niet nakomen van (zowel practisch als financieel) gemaakte afspraken. Verstrekte gegevens zullen opgeslagen en verwerkt worden overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • OwellO zal de dienstverlening volgens beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek uitvoeren. De door OwellO aangegane verplichtingen in het kader van de dienstverlening behelzen een inspanningsverbintenis. Alle door OwellO genoemde termijnen en data zijn steeds streefdata, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. OwellO is pas in verzuim nadat zij eerst schriftelijke in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn voor herstel is geboden. OwellO heeft het recht bepaalde werkzaamheden of diensten te laten verrichten door derden.
 • Klachten over de verrichtte diensten, dienen door de Wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan OwellO. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat OwellO in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal OwellO de dienst alsnog verrichten, tenzij dit inmiddels voor de Wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 • De Wederpartij is niet toegestaan het product en de dienstverlening van OwellO en/of het door OwellO aangeleverd materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
  • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden data met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
  • Het ongevraagd verzenden van (reclame)boodschappen naar derden;
  • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • misleiding van derden;
  • misbruik maken van de teksten, het logo, of informatie van OwellO;
  • het aanbieden van niet eigen producten of diensten zonder toestemming;
  • het aanbieden van producten of diensten die volgens de Nederlandse wet niet legaal zijn.
 • Onverminderd haar overige rechten is OwellO, onder meer gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:
  a. de wederpartij tekort komt in de nakoming van zijn/haar verplichtingen dan wel in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt;
  b. het medium van de Wederpartij naar oordeel van OwellO in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn
  c. hiervan op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden;
  d. de Wederpartij in het kader van de dienstverlening onrechtmatig handelt jegens OwellO en/of derden.
 • De wederpartij vrijwaart OwellO voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendommen op door Wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van een dienst worden gebruikt c.q. door Wederpartij ter beschikking zijn gesteld.
 • De wederpartij vrijwaart OwellO voor overige eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de dienstverlening schade lijden en welke aan Wederpartij toerekenbaar zijn.
 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de dienstverlening van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Alle rechten van intellectueel of industrieel eigendom op alle krachtens de dienstverlening ontwikkelde, geleverde of ter beschikking gestelde producten (waaronder websites of software, of stukken zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, alsmede voorbereidende materialen daarvan) berusten uitsluitend bij OwellO of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aan de Wederpartij worden slechts tijdelijke gebruiksrechten verleend.
 • Op elke overeenkomst tussen OwellO en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
 • De Wederpartij realiseert zich dat OwellO voor de verzending van SMS-berichten afhankelijk is van IT-bedrijven, telecom bedrijven en mobiele netwerk operators. Om die reden heeft OwellO enkel invloed op de bezorging en transmissie van SMS, mms berichten en de distributie en werkingen van app's binnen de technische beperkingen opgelegd door deze bedrijven. OwellO doet haar uiterste best de afgenomen diensten en data (SMS-, MMS-berichten en of App's) zo snel mogelijk te bezorgen bij de ontvanger. OwellO is echter niet in staat een maximale bezorgtijd te garanderen, omdat deze tijden afhankelijk zijn van verscheidene netwerk en systeem gerelateerde factoren van de verscheidene entiteiten die betrokken zijn bij het transporteren van de data door het GSM-netwerk / Internet-netwerk / GPS-netwerk.
 • SMS / MMS inhoud:
  • De wederpartij neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud van SMS / MMS berichten verzonden door hemzelf, zijn gebruikers/deelnemers/klanten of door een derde partij op zijn verzoek.
  • De wederpartij houdt zich aan alle wetten en reglementen die toepasbaar zijn op de inhoud en intentie van SMS / MMS berichten die door hem verzonden zijn. De wederpartij is aansprakelijk voor alle consequenties en kosten die het gevolg zijn van overtreding van zulke wetten en reglementen.
  • De wederpartij dient zich te onthouden van het verzenden van SMS / MMS berichten met aanvallende, gewelddadige, pornografische, discriminerende of enige andere illegale inhoud.
 • De wederpartij verklaart expliciet toestemming te hebben gevraagd en gekregen van de personen naar wie de wederpartij SMS / MMS berichten dan wel ander type data verzendt via OwellO.

     naar boven

3. Betalingen particuliere klanten

De betaling verloopt via iDeal. OwellO heeft het recht om de keuzemogelijkheden van de betalingswijze te wijzigen.

Wat is iDeal?

Met iDeal kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDeal, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.
iDeal als betaalmethode biedt u een aantal voordelen:
 • iDeal is net zo vertrouwd, veilig en gemakkelijk als internetbankieren.
 • iDeal wordt ondersteund door de grote Nederlandse banken.
 • Toegang tot internetbankieren van een van de deelnemende banken is voldoende om gebruik te kunnen maken van iDeal.
 • Controle en overzicht op de betaling.
iDeal werkt met: SNS regiobank, ASN, SNS, Friesland bank, ING, ABN Amro, Rabobank, Triodosbank, van Lanschot bankiers en kan zonder meer worden gebruikt als u bij één van deze banken internet bankiert. U behoeft zich hiervoor niet eerst aan te melden bij uw bank.

Hoe werkt iDeal?

U zet een of meerdere event(s) klaar bij OwellO. Het verschuldigde bedrag ziet u in uw winkelwagentje. Bij het afrekenen van de activiteit vanuit het winkelwagentje komt u in de iDeal betaalomgeving. Selecteer daar uw bank. Vervolgens wordt u doorgeleid naar uw eigen bank waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en OwellO wordt geïnformeerd dat de bestelling is betaald.
     naar boven

4. Betalingen zakelijke klanten

Onder zakelijke dienstverlening wordt verstaan; dienstverlening aan commerciële en niet-commerciële rechtspersonen en natuurlijke personen die de dienstverlening van OwellO inzetten ten dienste van een organisatie of commerciële belangen.

 • Alle in het kader van de dienstverlening genoemde prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van een overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratie- en handlingkosten. OwellO kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij gezien de eisen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Alle betalingen aan OwellO dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door OwellO aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Wederpartij is niet bevoegd enige (beweerdelijke) tegenvordering op OwellO te verrekenen met de verzonden facturen. Indien Wederpartij in gebreke blijft bij de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim.
 • OwellO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of een overeenkomst te ontbinden, indien Wederpartij zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt. Voorts zijn OwellO en Wederpartij bevoegd een overeenkomst tot levering van de dienstverlening te (doen) ontbinden indien de andere partij surseance of faillissement aanvraagt dan wel in surseance of staat van faillissement wordt verklaard. Indien Wederpartij op het moment van de ontbinding en/of opzegging reeds prestaties ter uitvoering van de dienstverlening heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die OwellO vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de dienstverlening heeft verricht worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • OwellO zal zich maximaal inspannen voor het beschikbaar zijn van de dienstverlening, maar garandeert niet de volledige en permanente beschikbaarheid van de dienstverlening. Meer in het bijzonder garandeert zij niet, noch aanvaardt zij verantwoordelijkheid voor de benodigde beschikbaarheid van IT-faciliteiten, telecommunicatiefaciliteiten en mobiele netwerk faciliteiten van derden voor de transport, verzending en ontvangst, van SMS-, MMS-berichten en transport van de data door het GSM-netwerk / Internet-netwerk / GPS-netwerk. Indien OwellO aansprakelijk gehouden wordt voor welke schade dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. Buiten de gevallen genoemd in dit artikel rust op OwellO geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. De totale aansprakelijkheid van OwellO wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van aantoonbare directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de dienstverlening bedongen prijs of vergoeding. OwellO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder tevens gevolgschade, gederfde winst, verloren gegevens of data, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie vallen.
 • Een overeenkomst met OwellO kan niet gekwalificeerd worden als een agentuurovereenkomst of een daarmee vergelijkbare contractuele relatie.
 • De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan OwellO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening, tijdig aan OwellO worden verstrekt. Wederpartij staat er voor in steeds overeenkomstig de Opta gedragregels voor SMS diensten te handelen en vrijwaart OwellO voor schade als gevolg van het handelen in strijd met deze gedragsregels.

     naar boven

5. OwellO privacy policy

 1. Algemeen
 2. Welke informatie verzamelt en verwerkt OwellO?
 3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt OwellO ze?
 4. Voor welke doeleinden zal OwellO informatie over jou gebruiken?
 5. Hoe beschermt OwellO jouw persoonlijke informatie
 6. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens
 7. Mogen minderjarigen gebruik maken van OwellO?
 8. Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?
 9. Vragen?


5.1 Algemeen

OwellO neemt de privacy van haar klanten zeer serieus en gaat zeer zorgvuldig met persoonlijke informatie om. In onderstaande tekst wordt onze Privacy Policy uiteengezet. De voorwaarden zijn zowel van toepassing op leden van OwellO als op niet-leden. We raden je daarom aan deze Privacy Policy aandachtig door te nemen.


     naar privacy policy

5.2 Welke informatie verzamelt en verwerkt OwellO?

OwellO account
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Diensten die OwellO aanbiedt, moet je lid worden. Hiervoor moet je gratis een persoonlijk OwellO account aanmaken. Als je een OwellO-account aanmaakt, kun je bepaalde informatie over jezelf invullen. Niet alle gegevens zijn verplicht. Alleen je naam en achternaam, e-mailadres en mobiele telefoonnummer zijn verplicht. Deze gegevens zijn voldoende om van OwellO gebruik te kunnen maken. Daarnaast kun je telefoonnummers van mensen uit jouw netwerk toevoegen als je ze uitnodigt voor een OwellO-event.

Automatisch Gegenereerde Informatie
OwellO verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van OwellO. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat je gebruikt, de pagina’s die je op onze website bezoekt en cookies. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de dienstverlening van OwellO aan jou te optimaliseren.


     naar privacy policy

5.3 Wat zijn cookies en hoe gebruikt OwellO ze?

Ter uitvoering van de dienst maakt OwellO gebruik van cookies die door je browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van OwellO te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van OwellO geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van OwellO of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) OwellO.

Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Houd ook je wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw OwellO account.


     naar privacy policy

5.4 Voor welke doeleinden zal OwellO informatie over jou gebruiken?

OwellO kan de persoonlijke informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. om met jou te communiceren over OwellO en je informatie toe te zenden over de eigen diensten, zoals updates van OwellO;
 2. om OwellO aan te passen aan jouw wensen en behoeften;
 3. ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.

Gebruik door OwellO

Wij hebben een hekel aan spam, en gaan er vanuit dat jij dat ook hebt. We zullen je dan ook slechts bij uitzondering benaderen met informatie over uitbreidingen van OwellO. Mocht je geen prijs stellen op het ontvangen van dergelijke e-mails, dan kun je dit instellen via je persoonlijke account. E-mailberichten die geautomatiseerd verstuurd worden die betrekking hebben op jouw eigen interactie met de diensten van Owello, zoals het heropvragen van je wachtwoord, betalingsbevestiging na een bestelling, noodzakelijke informatie voor het uitvoeren van de dienstverlening, betalingsoverzicht (het traditionele ‘kassabonnetje’) en dergelijke vallen hier buiten en beschouwen we niet als spam maar als service en/of als wettelijk verplichting betrekking hebbende op internetdiensten.

OwellO gebruikt de informatie over jou om OwellO beter op je wensen en behoeften af te stemmen.

Zoals hierboven is vermeld, valt onder de automatisch gegenereerde informatie ook je IP-adres. OwellO legt deze adressen vast om te bepalen vanaf welke computers OwellO wordt bezocht ter beveiliging van hack pogingen. Maar ook als leden worden lastig gevallen of bij nepaccounts van bestaande personen kunnen we deze gegevens gebruiken om daders te achterhalen. OwellO gebruikt de automatisch gegenereerde informatie tevens voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken. OwellO kan automatisch gegenereerde informatie, waaronder je IP-adres, aan derden verstrekken die voor OwellO gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren.


Gebruik door derden

OwellO verstrekt alleen jouw gegevens aan derden indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is.


     naar privacy policy

5.5 Hoe beschermt OwellO jouw persoonlijke informatie?

OwellO neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


     naar privacy policy

5.6 Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in jouw account. Als je wilt weten welke gegevens OwellO over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je account kan veranderen, dan kun je een vraag stellen via de help-functie of het forum op onze site.


     naar privacy policy

5.7 Mogen minderjarigen gebruik maken van OwellO?

In beginsel mag iedereen gebruik maken van OwellO en kan iedereen een OwellO account aanmaken. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een OwellO account aanmaakt. Door deze Privacy Policy te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een account aan te maken.


     naar privacy policy

5.8 Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat het privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op deze pagina staan, dus het is handig om hier regelmatig te kijken.


     naar privacy policy

5.9 Vragen?

Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als je vragen hebt, aarzel niet om contact met ons op te nemen: info@owello.nl.     naar privacy policy